logo07_alo_altin-png.png

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 BEY. REHBERLERİ

.................................................

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 2015 VERGİ TAKVİMİ

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

Dernek Faaliyeti Desteğine Yönelik Yardımlar İçin Projelerde Son Gün 7 Mayıs (26.04.15-16:05)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

...derneklere yardım yapılırken, kimlerin başvuru yapabileceği,  başvuru yapacak dernekte aranacak şartlar, desteklenecek proje konuları, yapılacak yardım miktarı ve

 

 

Kurdaki Dalgalanmaların Tüketici Güvenine ve Gayrimenkul Piyasalarına Etkisi (25.04.15-09:45)

Doç. Dr. Ali HEPŞEN, Öğretim Üyesi

Gayrimenkul piyasalarında arz ve talep dengesi ile fiyat oluşum süreçlerinin temelinde iki faktörün etkili olduğu söylenebilir.

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı) (24.04.15-12:35)

2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

 

 

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7431) (24.04.15-04:35)

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 Sayılı Kanun) (23.04.15-04:55)

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/75 (Beyanname Sürelerinin Uzatılması) (22.04.15-13:30)

24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Bey. Verilme Süreleri ile

 

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.04.15-04:50)

Bu tarife ve talimat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesinde düzenlenen zorunlu sigorta kapsamındaki gemiler ile

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) (21.04.15-04:50)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin

 

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (18.04.15-04:55)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle

 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.15-05:05)

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının...

 

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6639 Sayılı Kanun) (15.04.15-05:10)

Torba Kanun...

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 (13.04.15-17:15)

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) (10.04.15-05:15)

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları

 

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7491) (10.04.15-05:15)

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun

 

 

Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2015/7493) (10.04.15-05:15)

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz

 

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (BKK 2015/7511) (10.04.15-05:15)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın

 

 

SGK Genelgesi 2015/12 (09.04.15-15:40)

Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması Hk.

 

 

09 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Tebliğler (09.04.15-05:30)

10 adet tebliğ...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/6) (09.04.15-05:30)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Gelir Vergisi Sirküleri /98 (Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hk.) (08.04.15-18:20)

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci

 

 

SGK Genelgesi 2015/11 (08.04.15-16:45)

2014/26 sayılı Genelgede GSS süreleriyle ilgili yapılan değişiklikler 

 

 

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (BKK 2015/7495) (08.04.15-05:10)

“2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7496) (08.04.15-05:10)

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (08.04.15-05:10)

2015 yılında "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen şirketler,

 

 

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6637 Sayılı Kanun) (07.04.15-05:45)

Torba Yasa...

 

 

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı (07.04.15-05:45)

6331 Sayılı Kanun Hk.

 

 

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı (07.04.15-05:45)

3065 Sayılı Kanun Hk.

 

 

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı (07.04.15-05:45)

2918 Sayılı Kanun Hk.

 

 

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51) (07.04.15-05:45)

(TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’in geçici 1 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

 

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50) (07.04.15-05:45)

(TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in 5 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448) (04.04.15-05:35)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447) (04.04.15-05:35)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 3972)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446) (04.04.15-05:35)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4152)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

 

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7437) (04.04.15-05:35)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında

 

 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.15-05:35)

Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.15-05:35)

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart 2015 (03.04.15-12:45)

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın

 

 

Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Mart 2015 (03.04.15-12:45)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,05 artış,

 

 

Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı (03.04.15-05:25)

6183 sayılı Kanun Hk.

 

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı (03.04.15-05:25)

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar...

 

 

02 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan BDDK'ya Ait 7 Adet Yönetmelik (02.04.15-05:40)

BDDK'Ya ait yönetmelikler...

 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.15-05:40)

Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.15-05:40)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin

 

 

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru (01.04.15-19:50)

son verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme

 

 

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi Taslağı (01.04.15-17:10)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince

 

 

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ (01.04.15-05:35)

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

01 Mayıs 2015 Tarihinden İtibaren Asgari Geçim İndirimi Hesaplamaları Değişti! (24.04.15)

Kemal ÖZDEMİR, SMMM

 

Yer Altında Çalışan Maden İşçilerinin Hafta Tatili 2 Gün mü Oldu? (24.04.15)

Ali Kemal TERZİ, ÇSGB İş Müfettişi

 

Gazeteci ve Deneme Süresi

(20.04.15)

Ali Kemal TERZİ, ÇSGB İş Müfettişi

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (10) (20.04.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Nakit Sermaye Ödemelerinde Faiz İndirimi (10.04.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

Anayasa Mahkemesi Kanuni Temsilcilerin Kusursuz Sorumluluk Hallerine İlişkin Hükmü İptal Etmiştir (09.04.15)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (9) (09.04.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Sanayi Sicil Belgesine Sahip İmalatçıların Özel Tüketim Vergisi Tevkifatı Sorumluluğu (08.04.15)

Emrah AYGÜL, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mesleki Kazancın Elde Edilmesi İçin Yapılan Giderler (07.04.15)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

 

e-Defter Kayıt Şekli (06.04.15)

M.Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

2015 Yılında Gayrimenkul Finansman Piyasasını Etkileyecek Unsurlar ve Beklentiler (06.04.15)

Doç. Dr. Ali HEPŞEN, Öğretim Üyesi

 

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri (30.03.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Gelir Vergisi Beyanna-mesinde Gelirin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar (17.03.15)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Limited Şirketlerde Müdürler Atanmaları ve Görevden Alınmaları (16.03.15)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Sitene Ekle

 

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................